PRIVACY STATEMENT QIDOS 

Qidos neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier  verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Qidos altijd in  overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Op deze  pagina staat het Privacy Statement van Qidos. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Alle met hoofdletter geschreven termen zijn gedefinieerd in de  Gebruiksvoorwaarden van Qidos (www.qidos.nl). 

1. Wie is Qidos? 

Qidos biedt middels het Platform aan Gebruikers diverse informatie en Tools, bestaande uit  methodieken, materialen en andere content, op het gebied van ontwikkeling en innovatie van  de werkomgeving, personeel en organisatie. Gebruikers kunnen een Login voor een Account  van Qidos verkrijgen, dan wel een Account aanmaken via de Website. Je kunt toegang  verkrijgen tot het Platform en de Tools via jouw Account.  

Qidos B.V. is een besloten vennootschap, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3941  DG) Doorn, aan de Wilhelminaweg 12 (KvK nummer 30205003). 

2. Welke informatie wordt door Qidos verzameld en verwerkt? 

Bij het gebruiken van de Dienst zal je verschillende Data aan Qidos verstrekken. Qidos gaat  op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen Data. Qidos zal – uitsluitend  overeenkomstig de opdracht van Opdrachtgever – analyses uitvoeren op de Data. Uit de  analyses worden Rapportages opgesteld. De Rapportages worden – afhankelijk van het type  Rapportage – uitgebracht aan individuele Gebruikers, een bepaalde groep Gebruikers of aan  de Opdrachtgever. De verwerking van de Data, waaronder jouw persoonsgegevens, is  noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Qidos, namelijk om  de Overeenkomst met haar Opdrachtgever uit te kunnen voeren en in opdracht van  Opdrachtgever analyses uitvoeren en Rapportages uit te brengen,  

Bij het gebruik van de Dienst zal steeds op overzichtelijke, duidelijke en ondubbelzinnige  wijze worden aangegeven welke gegevens van jou worden gevraagd. Qidos zal uitsluitend  informatie vragen die relevant is voor (dat onderdeel van) de Dienst of de Tool die op dat  moment door jou of door de Opdrachtgever wordt gebruikt.  

Cookies

Qidos maakt tevens gebruik van cookies. Voor meer informatie over deze cookies wordt  verwezen naar het cookie statement van Qidos op de Website.

Automatisch gegenereerde informatie

Naast de gegevens die van jou gevraagd worden binnen de omgeving van de Dienst, heeft  Qidos bepaalde gegevens van jou nodig om de technische aspecten van de Dienst te laten  werken, bijvoorbeeld het correct weergeven van webpagina’s en het beveiligen van de Dienst. Deze gegevens worden door Qidos automatisch op anonieme wijze verzameld  wanneer je de Dienst gebruikt. De informatie die hiervoor wordt verzameld bestaat uit het IP adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, account nummer en de pagina’s die je in het Platform bezoekt. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk  voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Qidos, namelijk om de Dienst te  beveiligen en optimaal te laten werken alsmede om voor statistische doeleinden.  

3. Voor welke doeleinden zal Qidos informatie over jou gebruiken? 

Doeleinden

De informatie die Qidos van jou heeft verkregen en/of verzameld zal Qidos uitsluitend voor de  volgende doeleinden gebruiken: 

• Om de Dienst – waaronder het Platform, het Account, de Tools en Rapportages – aan jou te kunnen aanbieden en het gebruik daarvan door jou mogelijk te maken; • Om te analyseren ten behoeve van Rapportages; 

• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;  

• Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren; 

• Om de informatie aan derden te verstrekken indien Qidos daartoe verplicht is op  basis van wet- en/of regelgeving. 

Verder zal Qidos de automatisch gegenereerde gegevens gebruiken voor statistische  doeleinden en voor de beveiliging en verbetering van de Dienst. Indien noodzakelijk kunnen  deze gegevens hiervoor aan derden worden verstrekt, maar dan uitsluitend voor zover ze  volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (en dus geen  persoonsgegevens meer zijn in de zin van de AVG). 

Gebruik door derden

Qidos zal je gegevens verstrekken aan onderaannemers die namens en ten behoeve van  Qidos persoonsgegevens verwerken. Qidos verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele  bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden  dan beschreven in dit privacy statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben  getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet  toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan  je persoonsgegevens. 

Zonder jouw expliciete toestemming zal Qidos jouw persoonsgegevens niet aan andere derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden  van aanbiedingen). Indien Qidos jouw gegevens wenst te verstrekken aan derden zal Qidos  hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen met betrekking tot een bepaalde derde.

Ten slotte kan Qidos jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van  wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak  en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 

Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je het Platform verlaat en op de website van  een andere partij terecht komt. Qidos heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites  van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten  en/of websites van derden een ander Privacy Statement van toepassing is. Dit Privacy  Statement van Qidos heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn  verkregen. Qidos accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de  werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.  

4. Hoe lang bewaart Qidos jouw persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het  doel waarvoor zij zijn verwerkt. Qidos hanteert de volgende bewaartermijn: 3 jaar. 

5. Op welke wijze beschermt Qidos jouw persoonlijke informatie? 

Qidos zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens 

Onder de AVG beschik je overeen aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en  de verwerking ervan: 

• je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je  Account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Qidos over je zijn vastgelegd,  kun je een verzoek tot inzage doen.  

• als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien  naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je Account kan veranderen,  kun je een verzoek tot rectificatie doen bij Qidos.  

• in een aantal gevallen heb je het recht om van Qidos wissing van je  persoonsgegevens te verkrijgen (recht om vergeten te worden). 

• je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Qidos de beperking van de  verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld als je de juistheid  van de persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die Qidos in staat stelt om  de juistheid van de persoonsgegevens te controloren. 

• Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende  redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die op  basis van het gerechtvaardigd belang van Qidos of een derde plaatsvindt.

• Je hebt het recht jouw persoonsgegevens, die je aan Qidos hebt verstrekt, in een  gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het  recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen  indien de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst en via  geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

Een verzoek kun je sturen aan info@qidos.nl. Qidos zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen  één (1) maand, reageren op je verzoek.  

Indien je verzoek wordt afgewezen zal Qidos aangeven wat de reden is voor de afwijzing.  

6. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt in je  Account, op het Platform en op de Website. 

7. Waar kan je terecht met vragen en klachten? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Qidos je  persoonsgegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen aan info@qidos.nl. Heb je een  klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Qidos niet uit, dan kun je  je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volg ons op social media

Werk& is volop in ontwikkeling

en wordt in co-creatie met werkgevers en experts gemaakt. Wil je op de hoogte blijven en/of op een andere manier meedoen? Laat het ons vooral weten!